Zásady ochrany osobních údajů

klientů společnosti CANABA – Pozemní stavby s.r.o.

ze dne 20. 5. 2018

Dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být, ve vztahu k Vám, co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byl tento informační dokument připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( GDPR ).

V tomto dokumentu se Vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom Vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
 3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 4. Jak byly osobní údaje získány?
 5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
 6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
 7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?
 9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
 11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Tento informační dokument předkládá základní informace, které jsme, jako správce osobních údajů, povinni poskytnout. Pokud by Vás zajímaly detailní zásady zpracování osobních údajů, kterými se řídíme, naleznete je na internetových stránkách http://www.canaba.cz/prilohy/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@canaba.cz . Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je společnost CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., se sídlem Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4, identifikační číslo 631 46 452, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, spisová značka C 138545. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@canaba.cz.  

Pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů je kontaktní osobou paní Klára Hadrbolcová, kterou lze kontaktovat na adrese gdpr@canaba.cz nebo na telefonním čísle +420 721 988 558.

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce, naše společnost, zpracovává osobní údaje k:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany majetku správce i majetku Vašeho (kamerový systém) a vymáhání právních nároků (záruky a reklamace), k účelům přímého marketingu, spočívající v zasílání obchodních sdělení klientům, kteří učinili kroky nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem (objednávka předprojektu nebo cenové nabídky v posledních 12ti měsících);
 3. ochraně vašich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zvyšování relevance internetových stránek a jejich využitelnosti);
 4. k marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb, a obchodní sdělení ohledně nich, Vašim potřebám. Pro tento účel zpracování správce získává Zákazníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 5. k zajištění služeb financování Vaší stavby. Pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro účely zajištění financování Vaší stavby, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k tomuto účelu, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana zdraví a životního prostředí.

Zpracováním osobních údajů, v rámci oprávněných zájmů správce, jsou následující druhy zpracování:

 1. Záznam kamerových systémů v Centru vzorových domů, zajišťující ochranu majetku správce a klientů. Kamerové systémy zaznamenávají oblast parkoviště, vstupu do informačního centra a okolí vzorových domů;
 2. Automatické zpracování osobních údajů a cookies pro zajištění zvyšování zajímavosti obsahu internetových stránek;
 3. Evidence a zpracování osobních údajů nezbytných pro vedení reklamačních řízení a případných soudních sporů.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 10 tohoto informačního dokumentu.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal prostřednictvím autorizovaného prodejce, zpracovatele, nebo přímo od Vás, a to na základě vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.

Více se o roli zpracovatele se dočtete v článku 7.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje

Jedná se o běžné informace, kterými je identifikována Vaše osoba jako jsou jméno a příjmení, rodné číslo, datum nebo místo narození. (v případě, že vedete svůj vlastní podnik, to může být i IČO a adresa podnikání). Tyto údaje jsou pro správce nezbytné, aby měl jistotu, že kontaktuje správnou osobu a mohl pro Vás připravovat katalog, cenovou nabídku, předprojekt nebo jinou nezbytnou dokumentaci.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje jsou informace, jako poštovní adresa, telefon nebo e-mail, které od Vás správce potřebuje, aby byl schopen s Vámi flexibilně komunikovat, byl schopen doručit Vám katalog, cenovou nabídku, předprojekt nebo jinou nezbytnou dokumentaci.

Sociodemografická data

Tato data obsahují běžné statistické údaje jako jsou pohlaví, titul atd. Bez těchto dat by správce nemohl připravit nabídku, případně další dokumentaci, a správně Vás oslovit.

Vazby s jinými subjekty

Při zpracování smluv musí správce uvést informace týkající se dalších fyzických či právnických osob, které by mohly být, budou či jsou součástí obchodního vztahu.

Informace za vzájemné komunikace

Tato data obsahují, zejména, informace z e-mailové komunikace mezi Vámi a správcem, popřípadě informace jiných kontaktních formulářů.

Data z internetového prohlížeče

Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání tzv. cookies, jejich prostřednictvím správci posíláte další informace, jako je např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o nastaveném prohlížeči, operačním systému nebo nastaveném jazyku. Tato data pomáhají správci analyzovat návštěvnost jeho webových stránek a přizpůsobovat stránky lépe potřebám zákazníků.

Obchodní údaje

Jedná se o informace, které vznikly na základě Vaší komunikace se správcem nebo zpracovatelem, jako jsou typ produktu, cena stavby, lokalita stavby atd. Tyto informace jsou pro správce nezbytné pro vytvoření obchodního vztahu mezi Vámi a správcem.

Fakturační a transakční údaje

Jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například:

 • ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovány a uchovávány fakturační údaje
 • ze zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy
 • ze zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musí správce, v rámci zákonných mezí, poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, správci systému sociálního zabezpečení, správci systému zdravotního pojištění nebo orgánům činným v trestním řízením.

Osobní údaje mohou být předány, se souhlasem subjektu, dalším správcům. Vaše osobní údaje mohou zpracovávat následující správci: zpracovatelé:

 1. GEPARD FINANCE a.s. (IČ: 25973843, Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha) – společnost poskytující hypotéční úvěry pro financování stavby

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

V případě zpracování Vašich osobních údajů zpracovatelem je smluvně i regulatorním nařízením garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany správce.

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat následující zpracovatelé:

 1. Obchodní síť společnosti CANABA a.s., zastoupená autorizovanými prodejci
 2. CANABA a.s. (IČ: 148 68 075, Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4.) – zajišťující obchodní a marketingovou činnost
 3. Anordys s.r.o. (IČ: 242 93 458, Ruská 786/64, 101 00 Praha – Vršovice) – zajišťující služby přímého marketingu
 4. WAU Agency s.r.o. (IČ: 065 32 977, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha – Karlín) – zajišťující služby zpracování dat pro účely analýzy a profilování
 5. Seznam.cz, a.s. (IČ: 261 68 685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov) – poskytovatel reklamního systému Sklik
 6. graphica tisk & web s.r.o. (IČ: 246 76 322, Lešenská 546/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha) – dodavatel zajišťující služby vývoje webových aplikací CANABA  
 7. DANIEL MEJTA (IČ: 865 92 378; Praha) – dodavatel zajišťující služby vývoje webových aplikací CVZD
 8. OTTOVA TISKÁRNA, s.r.o. (IČ: 257 68 646, U Stavoservisu 527/1, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha) – zajišťující tiskové služby
 9. JS a partner s.r.o. (IČO: 473 10 391, Jana Zajíce 2880/28, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem) – zajišťující podporu informačního systému ESO9
 10. AutoCont CZ a.s. (IČ: 476 76 795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava) – zajišťující správu serverů správce

Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a a vyjádříte s tím souhlas.

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné pro plnění právní povinnosti budou uchovávány déle, podle pravidel určených zákonem.

Osobní údaje z kamerového systému, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 1 měsíce.

Osobní údaje zpracovávané pro účely zajištění financování Vaší stavby budou uchovány maximálně po dobu čerpání tohoto financování.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete

uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@canaba.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4.

Veškerá sdělení a vyjádření, k Vámi uplatněným právům, poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám, ještě před uvedeným dalším zpracováním, informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované, v rámci uplatnění tohoto práva, jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím formuláře na adrese http://www.canaba.cz/cs/osobni-udaje.php nebo zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

CANABA – záruka moderního a kvalitního bydlení


Rezidenční komplex GREENSIDE Černý Most realizuje společnost CANABA – Pozemní stavby s.r.o., která patří do holdingu CANABA rodinné domy, specializující se především na výstavbu individuálních rodinných domů. Společnost CANABA je od svého vstupu na český trh v roce 1991 největším dodavatelem domů na klíč. Za dobu své existence zrealizovala více než 6000 individuálních domů v ČR i v Německu. Od roku 2000 se společnost CANABA zaměřuje i na přípravu a realizaci vlastních developerských projektů, ve kterých našlo své nové bydlení již tisíce spokojených obyvatel. Dokončeny jsou např. lokality Praha Čakovice, Praha Horní Počernice, Ostrava, Mladá Boleslav, Nehvizdy, Nupaky a další. Ať už plánujete koupi bytu nebo stavbu rodinného domu, informujte se o nabídce společnosti CANABA.

www.canaba.cz